Všeobecné obchodní podmínky
služby Brejlando

1)    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) představují smluvní ujednání mezi Brainz Immersive s.r.o., IČO: 05566274, se sídlem Krátká 2408/6, Vinohrady, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 265596, jako provozovatelem projektu Brejlando („Pronajímatel“) na straně jedné a Nájemcem na straně druhé (dále též společně „Smluvní strany“) a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti.

1.2    Brejlando je služba nabízená Pronajímatelem online prostřednictvím Portálu, která zprostředkovává imerzivní zážitek umožňující sledování záznamu reálného divadelního představení ve virtuální realitě z pohodlí domova. Služba sestává z pronájmu VR setu se záznamem divadelního představení dle výběru Nájemce. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.brejlando.cz.

2)    DEFINICE POJMŮ

2.1    „Smlouvou“ se rozumí nájemní smlouva, na jejímž základě Pronajímatel přenechá k dočasnému užívání Předmět nájmu a Nájemce za to zaplatí ujednané nájemné, uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem na Portálu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Nájemce na tomto Portálu vyplní požadované údaje o své osobě a o volbě Předmětu nájmu, uvede způsob platby a tento výběr potvrdí.

2.2    „Nájemcem“ se rozumí jakákoli osoba, která uzavřela Smlouvu s Pronajímatelem.

2.3    „Portálem“ se rozumí internetový portál www.goout.net.

2.4    „Předmětem nájmu“ se rozumí VR set se záznamem divadelního představení dle výběru Nájemce z nabídky Pronajímatele.

2.5    „VR setem“ se rozumí soubor těchto movitých věcí:

  • VR brýle značky Pico, vložené v papírové EKO tašce a v hygienickém jednorázovém igelitovém pytlíku;
  • technický list se základními ovládacími instrukcemi + safety instrukcemi;
  • program (obdoba klasického divadelního programu s ucelenými informacemi o představení);
  • 1 - 2 ks speciálních hygienických hadříků pro čištění čoček VR brýlí.

3)    JAK FUNGUJE BREJLANDO

3.1    Služba. Pronajímatel přenechá Nájemci k užívání Předmět nájmu za podmínek a na ujednanou dobu, tak jak si Nájemce zvolí při objednávce prostřednictvím Portálu.

3.2    Doba nájmu. Předmět nájmu bude Nájemci doručen mezi 17. – 19. hodinou v den na místo dle objednávky Nájemce. K vrácení Předmětu nájmu dojde mezi 8. -10. hodinou v den následující. Předání i převzetí Předmětu nájmu bude zajištěno ze strany některého ze smluvních partnerů Pronajímatele.

3.3    Nájemné. Nájemce je povinen za přenechání Předmětu nájmu zaplatit nájemné předem a ve výši uvedené v nabídce na Portálu.

3.4    Slevové kódy a jiné marketingové akce. Pokud Pronajímatel v rámci jakékoli propagační akce nabízí slevu z Nájemného, je nutno ji uplatnit nejpozději při provedení platby.

4)    PODMÍNKY UŽITÍ

4.1    Podmínky užití. Nájemce je povinen používat Předmět nájmu pouze v souladu s účelem, k němuž je určen. Při obsluze je povinen řídit se pokyny Pronajímatele a výrobce jednotlivých komponentů, užívat Předmět nájmu pouze na bezpečném místě a zabezpečit jej proti krádeži či poškození. Nájemce bere na vědomí, že se v případě VR brýlí jedná o křehkou elektroniku a s jako takovou s nimi bude také nakládat (nebude je vystavovat přímému slunečnímu záření, vlhku či prudkému větru; Předmět nájmu je určen k užití v interiéru).

4.2    Virtuální realita. Při užití Předmětu nájmu je třeba mít na paměti, že jde o virtuální realitu, která není skutečným světem. Je vhodné užívat Předmět nájmu vsedě a omezit vlastní pohyby. Zejména se nedoporučuje při užívání Předmětu nájmu brát do rukou ostré předměty či prudce reagovat na zobrazené výjevy.

4.3    Užití jen pro potřeby Nájemce. Nájemce je povinen použít Předmět nájmu výhradně pro svoji vlastní potřebu. Nájemce není oprávněn přenechat Předmět nájmu bez souhlasu Pronajímatele do užívání třetí osobě. Nájemce bere na vědomí, že Předmět nájmu není určen pro komerční účely.

4.4    Ochrana zdraví. Předmět nájmu není zdraví škodlivý, přesto však je třeba dodržovat zásady ochrany zdraví. Pokud Nájemce trpí problémy se závratí, epilepsií, je gravidní, trpí duševní nemocí nebo jakoukoli jinou vážnou nemocí, doporučuje se užití zážitku předem konzultovat s lékařem. Pokud Nájemce zjistí jakékoli příznaky ztráty vědomí, bolesti hlavy či očí, nevolnosti, zhoršení zraku či sluchu, nebo se bude jakkoli jinak cítit nepříjemně, je povinen užívání ihned přerušit. Je vhodné zážitek vždy po každé půl hodině přerušit na 10-15 minut.

4.5    Ochrana třetích osob. Nájemce je povinen dbát na zvýšenou ochranu bezpečí a zdraví nejen své osoby ale i všech osob vyskytujících se v dosahu. Nájemce rovněž v žádném případě neumožní používání Předmětu nájmu osobám viditelně zdravotně indisponovaným (obdobně viz odst. 4.4 výše, zejména je-li podezření, že tato činnost povede ke zhoršení zdravotního stavu), opilým či pod vlivem jiných omamných látek, a sám se v těchto případech užití zdrží.

4.6    Věkové omezení. Nájemce bere na vědomí a zavazuje se dodržovat, že Předmět nájmu je určen pro osoby nad 12 let věku. Horní hranice není stanovena.

4.7    Omezení Nájemce. Užití Předmětu nájmu za jakýmkoliv nezákonným, podvodným nebo neoprávněným účelem je přísně zakázáno. Nájemce dále nesmí vyvinout jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo zasáhnout do řádného fungování Předmětu nájmu. Nájemce nesmí odstraňovat ani jinak obcházet technická omezení 3D brýlí znemožňující nabití baterie a tím opakované shlédnutí nahraného obsahu. Nájemce se zavazuje, že nebude zasahovat do softwarové konfigurace Předmětu nájmu, nebude ji propojovat s neautorizovaným softwarem, nebo do ní nahrávat jakékoli soubory, zejména nikoli takové, které obsahují viry, trojské koně nebo jiný malware nebo programy, které mohou poškodit Předmět nájmu.

4.8    Vrácení. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Předmět nájmu v době a způsobem dle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek, a to kompletní a v původním obale, přičemž VR brýle nesmí být jakkoli poškozeny či zničeny.

5)    ODPOVĚDNOST NÁJEMCE A PRONAJÍMATELE

5.1    Povinnost Pronajímatele. Pronajímatel přenechá Nájemci Předmět nájmu ve funkčním stavu, aby jej mohl Nájemce nerušeně užívat k obvyklému účelu.

5.2    Poškození. O vzniku jakékoliv škody na Předmětu nájmu (ať již na hardwarové či softwarové části) je Nájemce povinen Pronajímatele bezodkladně a pravdivě informovat a řídit se jeho pokyny pro předejití zhoršení nastalého stavu. Nájemce bere na vědomí, že hodnota VR brýlí, které jsou součástí VR setu, činí 8.000 Kč a je povinen jakoukoli škodu na nich bezodkladně a v plné výši nahradit.

5.3    Důsledky pozdního vrácení. Sjednává se smluvní pokuta za pozdní vrácení Předmětu nájmu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, kterou je Nájemce povinen Pronajímateli zaplatit bezodkladně na jeho výzvu. Smluvní pokuta nevylučuje odpovědnost Nájemce za způsobenou újmu. To neplatí, pokud je prodlení způsobeno na straně Pronajímatele (resp. provozovatele přepravní služby).

5.4    Vady Předmětu nájmu. Pronajímatel Nájemci vrátí Nájemné v případě, že se ukáže, že Předmět nájmu má podstatné vady, které brání jeho užití.

5.5    Odpovědnost Pronajímatele. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu (škodu) způsobenou Nájemci ani jakékoli jiné osobě v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné používání Předmětu nájmu ze strany Nájemce. Pronajímatel neodpovídá za žádnou újmu, která by vznikla nájemci z titulu nefunkčnosti předmětu nájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy. Pronajímatel neodpovídá za správnost a aktuálnost informací sdělených výrobci použitých komponentů VR brýlí.

6)    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1    GDPR. Pronajímatel zpracovává osobní údaje Nájemce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Nájemce jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí Portálu (goout.net), s nimiž je Nájemce povinen se před uzavřením Smlouvy řádně seznámit.

6.2    Doručování zásilek. Nájemce bere na vědomí, že za účelem doručení Předmětu nájmu budou jeho kontaktní osobní údaje zpřístupněny smluvním partnerům zajišťujícím přepravu (společnosti Liftago CZ s.r.o., IČO: 29138787, Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 a jeho smluvním dopravcům). S osobními údaji bude nakládáno tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a po řádném vrácení Předmětu nájmu budou zlikvidovány.

6.3    Kopie dokladů. Nájemce bere na vědomí, že za účelem ochrany svého majetku (ztráta Předmětu nájmu) je Pronajímatel oprávněn pořídit kopii jeho dokladu totožnosti, kterou je oprávněn zhotovit elektronickými prostředky jeho smluvní partner (společnost Liftago CZ s.r.o., IČO: 29138787, Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1). Tato kopie bude uchována pouze po dobu trvání nájmu, a případně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání vzájemných práv a povinností mezi Nájemcem a Pronajímatelem, pokud nedojde k řádnému vrácení nepoškozeného Předmětu nájmu dle odst. 4.8 výše. Poté bude tato kopie bezodkladně zlikvidována.

7)    VÝHRADA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1    Veškerý obsah Předmětu nájmu tvoří výlučné duševní vlastnictví Pronajímatele, nebo jeho partnerů, a jako takový podléhá příslušné autorskoprávní a jiné ochraně. Jakékoliv jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, sdělování veřejnosti, stejně jako jiné formy užití, zejména pak včetně jakýchkoliv užití v rámci obchodního styku, je možné pouze na základě výslovně a písemně udělené licence či jiného oprávnění ze strany Pronajímatele, nebo jeho partnerů konkrétnímu Nájemci. Jakékoliv užití tohoto obsahu bez příslušného oprávnění znamená porušení příslušných ustanovení zákonů chránících duševní vlastnictví, stejně jako dalších aplikovatelných zákonů České republiky a může vést zejména ke vzniku nároku Pronajímatele a jeho partnerů na náhradu způsobené újmy či vydání bezdůvodného obohacení, stejně jako ke vzniku trestněprávní odpovědnosti Nájemce.

8)    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1    Na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje Pronajímatel Nájemce - spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů, které by mohly v souvislosti s výkonem práv a povinností ze Smlouvy vzniknout. K mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Nájemcem a Pronajímatelem je příslušná Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.coi.cz/.

8.2    Nájemci, kteří mají trvalé bydliště v některém ze států Evropského Hospodářského Prostoru, mohou podat návrh o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra ve státě svého bydliště. Seznam Evropských spotřebitelských center je dostupný na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en.

8.3    Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9)    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1    Součást Smlouvy. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Za stejnopis s platností originálu se považuje elektronická verze dostupná na Portále.

9.2    Odstoupení. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Nájemce podstatným způsobem poruší jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, nebo se dopustí jednání, které poškozuje Předmět nájmu a/nebo které výrazným způsobem poškozuje dobré jméno Pronajímatele. Nájemce není oprávněn Smlouvu bezdůvodně jednostranně ukončit, a to ani od Smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. a) OZ).

9.3    Právní řád. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem, které nejsou blíže upraveny v těchto Obchodních podmínkách nebo Smlouvě, se řídí obecně závazným právním řádem České republiky. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem.

9.4    Postoupení práv. Pronajímatel je oprávněn kdykoli postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Smlouvy na třetí osobu. Nájemce není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.

9.5    Soudní příslušnost. Pronajímatel a Nájemce se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.

9.6    Salvátorská klauzule. Jednotlivé ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou vymahatelné nezávisle od sebe a neplatnost a/nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a/nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto Obchodních podmínek zřejmé, že dané ustanovení Obchodních podmínek nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Obchodních podmínek.

9.7    Platnost a účinnost. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 3. 2021.